ALGEMENE VOORWAARDEN DYNTHUS INTERIEURPROJECTEN 2022 ARTIKEL 1 | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1. Dynthus Interieurprojecten: de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Dynthus Interieurprojecten als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Opdracht of overeenkomst: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Dynthus Interieurprojecten te bepalen werkzaamheden die door Dynthus Interieurprojecten verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
4. Schriftelijk: Per brief, email en/of digitale berichtgeving.
5. Het project: het gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Dynthus Interieurprojecten verstrekte opdracht betrekking heeft.

ARTIKEL 2 | ALGEMEEN
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Dynthus Interieurprojecten en opdrachtgever(s), waarop Dynthus Interieurprojecten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Dynthus Interieurprojecten, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3 | OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGINGEN
1. Offertes van Dynthus Interieurprojecten zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Dynthus Interieurprojecten gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
2. Dynthus Interieurprojecten is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Dynthus Interieurprojecten zijn bevestigd.
3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Dynthus Interieurprojecten er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dynthus Interieurprojecten anders aangeeft.
4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Dynthus Interieurprojecten aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

ARTIKEL 4 | UITVOERING OPDRACHT
1. Dynthus Interieurprojecten voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Dynthus Interieurprojecten fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn
3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dynthus Interieurprojecten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Dynthus Interieurprojecten daarin te kennen.
5. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dynthus Interieurprojecten te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.
6. Dynthus Interieurprojecten is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Dynthus Interieurprojecten met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

ARTIKEL 5 | INSCHAKELEN VAN DERDEN
1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Dynthus Interieurprojecten het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
2. Dynthus Interieurprojecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
3. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Dynthus Interieurprojecten, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
5. Wanneer Dynthus Interieurprojecten, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Dynthus Interieurprojecten deze goedkeuring schriftelijk bevestigen. 6. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Dynthus Interieurprojecten derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Dynthus Interieurprojecten. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

ARTIKEL 6 | TARIEVEN
1. De honorering van Dynthus Interieurprojecten kan als volgt worden overeengekomen:
2. (a) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of (b) door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting af te spreken.
3. (c) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw – en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s).
4. In het tarief van Dynthus Interieurprojecten zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent Dynthus Interieurprojecten voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Dynthus Interieurprojecten volgens afspraken in de offerte.
5. Voor reiskosten brengt Dynthus Interieurprojecten een vergoeding van € 0,40 per km. in rekening bij de opdrachtgever.
6. Bedragen zijn exclusief BTW.
7. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen

ARTIKEL 7 | WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Dynthus Interieurprojecten verricht ten gevolge van: (a) gewijzigde (overheid) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
3. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Dynthus Interieurprojecten de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag Dynthus Interieurprojecten dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. Dynthus Interieurprojecten informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan.
4. In afwijking van lid 2/3, brengt Dynthus Interieurprojecten geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Dynthus Interieurprojecten kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 8 | BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling dient binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Dynthus Interieurprojecten recht om na de eerste aanmaning de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De wettelijke kosten van een aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Dynthus Interieurprojecten heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dynthus Interieurprojecten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dynthus Interieurprojecten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Dynthus Interieurprojecten gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Dynthus Interieurprojecten op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 9 | DUUR EN BEËINDIGING
1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 (een) maand, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
2. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Dynthus Interieurprojecten, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Dynthus Interieurprojecten wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Dynthus Interieurprojecten gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Dynthus Interieurprojecten ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

ARTIKEL 10 | AFWIJKINGEN VAN ONTWERP
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Dynthus Interieurprojecten en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 11 | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Dynthus Interieurprojecten bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
2. Dynthus Interieurprojecten heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Dynthus Interieurprojecten of een deel daarvan, te (doen) herhalen of openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dynthus Interieurprojecten
4. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Dynthus Interieurprojecten. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht.
5. Dynthus Interieurprojecten heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Dynthus Interieurprojecten heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.

ARTIKEL 12 | AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Dynthus Interieurprojecten een inspanningsverplichting. Indien Dynthus Interieurprojecten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Dynthus Interieurprojecten voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Dynthus Interieurprojecten volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Dynthus Interieurprojecten is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dynthus Interieurprojecten is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Aan tekeningen gemaakt door Dynthus Interieurprojecten kunnen geen rechten ontleend worden. Dynthus Interieurprojecten is geen architect of bouwkundige. De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
6. Indien het ontwerp van Dynthus Interieurprojecten niet kan worden uitgevoerd voor de eventueel geraamde bouwsom bij Dynthus Interieurprojecten vooraf bekend en deze omstandigheid te wijten is aan Dynthus Interieurprojecten, dan is Dynthus Interieurprojecten slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Dynthus Interieurprojecten.
7. Dynthus Interieurprojecten sluit te zake van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Dynthus Interieurprojecten de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
8. De aansprakelijkheid van Dynthus Interieurprojecten is beperkt tot maximaal 1x het honorarium bedrag van de overeengekomen opdracht of 1x het totaalbedrag van het aantal factureerde uren.
9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Dynthus Interieurprojecten kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
10. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Dynthus Interieurprojecten zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Dynthus Interieurprojecten kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
11. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Dynthus Interieurprojecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Dynthus Interieurprojecten is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

ARTIKEL 13 | OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Dynthus Interieurprojecten kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Dynthus Interieurprojecten overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Dynthus Interieurprojecten geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
2. Dynthus Interieurprojecten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Dynthus Interieurprojecten haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft Dynthus Interieurprojecten het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Dynthus Interieurprojecten op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al is nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

ARTIKEL 14 | KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Dynthus Interieurprojecten. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Dynthus Interieurprojecten er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht Dynthus Interieurprojecten de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Dynthus Interieurprojecten aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

ARTIKEL 15 | ONTBINDING EN OPSCHORTING
1. Dynthus Interieurprojecten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Dynthus Interieurprojecten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Dynthus Interieurprojecten kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Dynthus Interieurprojecten bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dynthus Interieurprojecten kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dynthus Interieurprojecten op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dynthus Interieurprojecten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Dynthus Interieurprojecten tot opschorting of ontbinding overgaat, is Dynthus Interieurprojecten op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Dynthus Interieurprojecten gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dynthus Interieurprojecten gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 16 | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op elke opdracht tussen Dynthus Interieurprojecten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 17 | VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.dynthus.nl
2. De algemene voorwaarden zijn separaat aan te vragen bij Dynthus Interieurprojecten via mail: info@dynthus.nl
3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Dynthus Interieurprojecten.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.